Pengurus Yayasan Galunggung Tasikmalaya Periode 2017-2022 Dewan Pembina Yayasan :

Ketua   : Drs. H. Abdul Chobir, M.T.

Anggota : Hj. Laela Suroya.


 

Pengurus Yayasan:

Ketua Umum       : Mohammad An'am Nazily, S.E.

Sekretaris Umum  : Ahmad Ibrahim Badry, S.Fil., M.Hum.

Wakil Sekretaris : Mohammad Sabar Jamil, S.Si., M.T. 

Bendahara Umum   : Dony Abdul Ghani Rahman, S.T.

Wakil Bendahara  : Irina Dipura, S.H.


 

Pengawas Yayasan :

Ketua   : H.Aceng Abdullah Ishaq. S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Nu’man Busyairi Badry, S.T.


Pimpinan STHG Tasikmalaya Periode 2021-2025

Ketua            : Nurjani, S.H., M.H. (Plt)

Direktur Program : Dr. H. Nana Suryana, S.H., S.Sos., M.H

Wakil Ketua I    : Herdy Mulyana, S.H, M.H

Wakil Ketua II   : Dr. H. Lukman Hakim, M.SI

Wakil Ketua III  : Hj. Mery Herlina S.H, M.H